Money Monkey

สร้างภูมิไม่ตกเป็นทาสการตลาด 10.10 Mega Shopping Day | Money Monkey EP.6

“10.10 Mega Shopping Day” วันแห่งการช้อปปิ้งของเหล่าสาวกนักช้อปทั้งหลายจ๊ะโอ๋จะมาแนะนำกับการสร้างภมูิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นทาสของการตลาดของกิจกรรมนี้