Master Mind

ชีวิตติดลบสู่เจ้าของอู่ต่อเรือส่งออกต่างประเทศ เทิดศักดิ์ ภูโชคศิริ | Master Mind EP.10

เทิดศักดิ์

เผยเบื้องหลังธุรกิจอู่ต่อเรือ ซีแมน ยอชท์ ฝีมือคนไทย บนเส้นทาง 11 ปี ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นคนเบื้องหน้าเบื้องหลังของเรือทุกลำ ออกแบบ คำนวณ คุมการผลิต การตลาด เยี่ยมชมอู่ต่อเรือต่างประเทศเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดเวลาการทำงาน เพื่อให้เรือทุกลำที่ออกมาเป็นเรือที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าเรือสากล และอยากให้ผลงานของคนไทยเป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติ

https://youtu.be/SjXFUvUjFDs