General

ไม่หยุด!! แบงก์ชาติประกาศสถาบันการเงินทำงานปกติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้สถาบันการเงินทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน และคงวันหยุด ชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงิน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิมเพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคาหรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 63