SHORT DOC

“ซาโอริ” ศิลปะกระตุ้นความคิด | SHORT DOC

ซาโอริ

“ซาโอริ” เล่าเรื่องราวผ่านเส้นด้าย สู่ชิ้นงานอันสร้างสรรค์ ไม่เพียงเเต่ปลดปล่อยจินตนาการและเป็นการเยียวยาจิตใจจากรอยร้าวได้ด้วย