SHORT DOC

แอ่งน้ำแห่งการแบ่งปัน | SHORT DOC

นก

ธรรมชาติเกื้อกูล
แม้จะเป็นเพียง เเหล่งน้ำเล็ก ๆ แต่กลับมีความหมายกับ “ป่าใหญ่”
.
สิ่งมีชีวิตเรียนรู้…..เกื้อกูลกันโดยอัตโนมัติ
ธรรมชาติมักมีวิธีทางของตัวมันเองเสมอ