Category - The Legend

General The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 9 วันที่ พุทธ หายไปจากอินเดีย

The Legend มากกว่าอดีต.. คือ ตำนาน ตั้งแต่เกิด ศาสนาพุทธขึ้น และเป็นที่ยอมรับในอินเดียนั้น ก็มีทั้งช่วงเวลาที่ รุ่งเรือง และตกต่ำ...

General The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 8 บ่อเกิดพระพุทธรูป อินเดียแท้

The Legend มากกว่าอดีต..คือตำนานสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้าEP.08 กว่าจะมาถึง ปี.. พุทธศักราช 400 ศาสนาพุทธ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ โดยมีการ แบ่งแยก นิกาย...

General The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 7 กุญแจไขเรื่องราว ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช

The Legend มากกว่าอดีต..คือตำนานสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้าตอนที่ 7 กองทัพธรรมของพระเจ้าอโศก ภาพแกะสลักหินภายใน วัดถ้ำอชันตา วันนี้ เราจะไปกันที่ รัฐโอริสสา...

General Highlight The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 6 การเดินทางครั้งสุดท้าย ของพระพุทธเจ้า

The Legend มากกว่าอดีต..คือตำนานสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้าตอนที่ 6 การเดินทางครั้งสุดท้าย ของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 6 การเดินทางครั้งสุดท้าย ของพระพุทธเจ้า...

General Highlight The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 5 เปิดประตูเมืองราชคฤห์

The Legend มากกว่าอดีต..คือตำนานสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้าตอนที่ 5 เปิดประตูเมือง ราชคฤห์ ต้นอานันทโพธิ์ ในตอนนี้ จะนำท่านไป ตามรอยพระพุทธเจ้า บนเส้นทาง 3 ใน 5...

General Highlight The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 4 พาราณสี จาก.. นคร 4,000 ปี สู่ยุคพุทธกาล

The Legend มากกว่าอดีต..คือตำนานสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้าตอนที่ 4 พาราณสี จาก..นคร 4,000 ปี สู่ยุคพุทธกาล พาราณสี เมืองโบราณเก่าแก่ที่สุด เมืองหนึ่งของอินเดีย...

General Highlight The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 ความจริงอันยิ่งใหญ่ ที่… พุทธคยา

The Legend มากกว่าอดีต..คือตำนานสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้าตอนที่ 3 ความจริงอันยิ่งใหญ่ ที่… พุทธคยา ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 : พุทธคยา...

General Highlight The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 ค้นหาแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า

The Legend มากกว่าอดีต …คือตำนาน ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 ค้นหาแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้าลุมพินี ชื่อสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า อยู่ตรงส่วนไหนของโลก...

General Highlight The Legend

ไฮไลต์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา

The Legend มากกว่าอดีต …คือตำนาน ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคาการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นที่ โกลกาต้า จากเมื่อ 300 ปีมาแล้ว...